Priser


Salærets størrelse bestemmes av medgått tid dersom ikke annet er avtalt. Veiledende timesats er per 01.01.2024: 

Advokat: fra kr 1800,-  til kr 2500,- eks. mva (kr 2250,- til kr 3125 inkl. mva)

Advokatfullmektig:  fra kr 1.650,- til 1.850,- eks mva (kr 2062,5,- til kr 2312,5 inkl. mva)

Timesatsen avhenger blant annet av sakens kompleksitet og omfang, samt advokatens erfaring fra saksfeltet. Ved etablering av oppdraget inngås en avtale om oppdragsbekreftelse med timesats for oppdraget. 

Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time. 

Enkelte oppdrag faktureres etter fastpris som et utgangspunkt, og etter følgende veiledende satser:

Testament: Fra kr 8000,-  + mva (kr 10 000 inkl mva). Ved helt enkle testamenter kan likevel en lavere pris avtales. Ved mer kompliserte forhold eller for mer omfattende testamenter kan prisen bli høyere. 

Fremtidsfullmakt: Fra kr 2500 + mva (3125,- inkl mva.)

Oppgjørsoppdrag: Fra kr 10 000,- eks mva (12 500 inkl. mva). 

Oppgjørsoppdrag borettslag: Fra kr 12 500,- eks mva (15 625) inkl. mva).

Ved oppgjørsoppdrag vil det i tillegg påløpe et gebyr for transaksjonsforsikring som betales til finanstilsynet på 0,57 promille av kjøpesum. 

Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere. 

Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold. 

Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv.

Alle omkostninger og utlegg som advokatfirmaet forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget. 

Fri rettshjelp/fri sakførsel: 

I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten ikke har inntekt eller formue over hhv. kr 350 000 (enslige), kr 540 000 (ektepar, reg. partnere, m.m.) og kr 150.000 (nettoformue). Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.

Rettshjelpdekning via forsikring:

Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi advokatfirmaet de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom advokatfirmaets salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.